Célcsoportok

A projekt megvalósításának célcsoportját Szombathely minden városrésze és teljes lakossága képezi.

I. Általános célcsoportok

Gyermekek célcsoportja (0-14 év)

A különböző életkorú célcsoportok megszólítása és projektbe vonása alapvetően eltérő eszközöket igényel. A gyermekek célcsoportját csak korlátozottan lehet bevonni a projektbe. Döntően a kialakításra kerülő, főként nevelési időn kívüli, szabadidős programokon, tevékenységekben vehetnek részt, de igényeik csak közvetetten jelennek meg a projektben szüleik, illetve a velük foglalkozó nevelési-oktatási, szociális intézmények és civil szervezetek révén. A célcsoport megszólítása is az említett közvetett csatornákon keresztül fog megtörténni. A gyermekek az új, igényeikre alapozott programokon számos új ismeretanyaghoz, szórakozási lehetőséghez jutnak, mindemellett erősödik helyi identitástudatuk, mely a település jövőbeli népességmegtartó erejét is emelni fogja.

Fiatalok és középkorúak célcsoportja (15-59 év)

A fiatalok és középkorúak célcsoportja a legnépesebb célcsoport. Projektbe vonásukat részben az alkalmazott közösségfejlesztők fogják megvalósítani, részben a projektben részt vevő különböző kulturális intézmények és civil szervezetek segítségére számítunk.

A bevonásukat fogják támogatni az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. hirdetőfelületei (online, papír alapú és egyéb), valamint az ugyancsak említett „szájról-szájra-marketing”. A projekt a fiatalok és középkorúak bevonása által hozzájárul a célcsoport kulturális szükségleteinek és igényeinek megismeréséhez, az általuk érzékelt problémák megoldásához. A kialakításra kerülő, jelenlévő igényeket kiszolgáló programok és tevékenységek révén, illetve a közösségi tájékoztatás lehetőségeinek kiszélesítése által a célcsoport újabb része aktivizálódhat és vehet részt a közösségi életben. A kulturális igények jobb kielégítésének, valamint a témakörben tapasztalt problémák feltárásának és kezelésének köszönhetően növekedni fog a településrészek népességmegtartó ereje és a lakosságcsoport életminősége. A különféle helyi igényeken és hagyományokon nyugvó programok pedig a csoport helyi identitástudatát fogják emelni.

Idősek célcsoportja (60+ évesek)

Az idősek célcsoportját a fiatalok és középkorúak célcsoportjával hasonló közösségi módszerekkel vonjuk be a projektbe. 

Az online elérés helyett a papír alapú és egyéb kommunikációs eszközök kerülnek előtérbe – figyelembe véve a korcsoport adottságait és szokásait. E mellett az egészségügyi intézmények, egyházak és nyugdíjasklubok segítségét fogjuk igénybe venni az említett területen. A projekt az idősek bevonásával hozzájárul az idősek kulturális szükségleteinek és igényeinek megismeréséhez, az általuk érzékelt problémák megoldásához. A kialakításra kerülő, meglévő igényeket kiszolgáló programok és tevékenységek, illetve a közösségi tájékoztatás lehetőségeinek kiszélesítése révén, a célcsoport új tagjai aktivizálódhatnak, vehetnek részt a közösségi életben. Mindennek köszönhetően is csökkenhet a fokozódó mértékű időskori elmagányosodás, izoláció mely közvetlenül hozzájárul az idős emberek életminőségének javulásához.

II. Speciális célcsoportok

A 2. fejezetben bemutatásra kerülő tevékenységekkel a célterületek speciális célcsoportjai számára is lehetőséget nyújtunk, hogy igényeiknek megfelelő kulturális programokon és tevékenységeken vehessenek részt az egyenlő esélyek biztosítása jegyében. A célcsoport pontos azonosítására a HCST-k kidolgozása során alkalmazott közösségi tervezési módszerek alkalmazásával kerül sor. A korcsoportok mellett a következő, speciális helyzetű/igényű, sérülékeny célcsoportok (közül egy vagy több) bevonására is külön figyelmet fordítunk a célterületeken:

  1. sokgyermekes családok;
  2. szociálisan hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek;
  3. értelmi és/vagy mozgásszervi fogyatékossággal élők;
  4. függőséggel veszélyeztetettek (pl. alkohol, kábítószer és/vagy játék);
  5. kisebbségek (pl. nemzetiségek).

III. A projekt sikeres megvalósításának kulcsszereplői,
a helyi ’kemény mag’ célcsoport

Kiemelten aktív szerepet vállal a projekt tervezésében és sikeres megvalósításában a helyi ‘kemény mag’.

A projekt keretében tervezett képzések résztvevői közülük kerülnek ki, ebből fakadóan ők is a célcsoportok közé sorolandók:

  • A közösségfejlesztési folyamat generálásában, megvalósításában kulcsszerepet betöltő, közvéleményformáló, aktív lakosok;
  • Humán közszolgáltatásban dolgozó (közművelődési, múzeumi, levéltári, könyvtáros, nevelési-oktatási stb.) helyi szakemberek;

A település vezetői (polgármester, képviselő-testületi tagok) és a helyi közigazgatásban dolgozók.